NHONHO TIẾP NHẬN SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẾN THỰC TẬP TẠI CÔNG TY

Liên kết đào tạo, tiếp nhận sinh viên thực tập là một trong bốn lĩnh vực hợp tác đã được Công ty TNHH Công nghệ NHONHO (NHONHO) và Trường Đại học Cần Thơ (CTU) ký kết vào tháng 5/2020.

Nội dung hợp tác cụ thể trong khuôn khổ lĩnh vực này như sau:

- NHONHO bố trí nhân lực, thời gian và cơ sở vật chất để tiếp nhận sinh viên thực tập, hỗ trợ thực hiện đề tài nghiên cứu đối với các lĩnh vực hóa học, sinh học, quản trị kinh doanh, phát triển nông thôn cho các đối tượng sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh (do CTU đào tạo trong nước và liên kết, trao đổi sinh viên với các trường quốc tế);

- NHONHO giới thiệu và cử giảng viên thỉnh giảng các chuyên đề học thuật và đào tạo thực tế theo yêu cầu của CTU;

- NHONHO và CTU phối hợp tổ chức các chuyên đề học thuật (serminar), hội thảo, hội nghị chuyên đề nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi kiến thức nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên của NHONHO.

Triển khai thực hiện các nội dung đã thống nhất, NHONHO tiếp nhận sinh viên từ các khoa của Trường đến thực tập tại Công ty và sẵn sàng tuyển dụng các bạn sau khi hoàn thành việc học tại Trường nếu phù hợp yêu cầu của Công ty.

NHONHO tiếp nhận nhóm sinh viên Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông - CTU

NHONHO tiếp nhận nhóm sinh viên Khoa Phát triển Nông thôn - CTU

NHONHO tiếp nhận nhóm sinh viên Khoa Khoa học tự nhiên – CTU

Bài viết và ảnh: Công ty NHONHO