Giới thiệu về Tổ chức NHO

Tổ chức NHO là một tổ chức hoạt động Khoa học và Công nghệ được thành lập và hỗ trợ doanh nghiệp giải pháp toàn diện nhằm kiểm soát chất lượng và an toàn nông sản, thực phẩm xuất khẩu...