BỘ TIÊU CHUẨN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008

Trong thế giới cạnh tranh với mức độ toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, bất kỳ tổ chức nào cũng luôn mong muốn thường xuyên đổi mới, cải tiến phương thức hoạt động nhằm để không ngừng tồn tại và phát triển. Mục tiêu cải tiến có thể là cắt giảm chi phí, gia tăng thị phần, đối phó với các rủi ro, tăng cường sự hài lòng của khách hàng... Dù mong muốn của tổ chức là gì, tiêu chuẩn ISO 9001 cũng sẽ giúp đề ra các biện pháp và quản lý chúng một cách nhất quán nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đó.

Với khoảng 1 triệu chứng chỉ đã được cấp tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, ISO 9001 được coi là tiêu chuẩn phổ biến nhất của tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO. Vượt ra khỏi khuôn khổ của hệ thống quản lý chất lượng, các nguyên tắc quản lý được đề ra trong ISO 9001 được áp dụng cho nhiều mục đích quản lý khác nhau như quản lý môi trường, an toàn, rủi ro...

Tiêu chuẩn ISO 9001 ra đời lần đầu tiên năm 1987, tới nay đã qua các lần soát xét năm 1994, 2000 và 2008.

Áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000
ISO 9001 là tiêu chuẩn trung tâm của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (gồm ISO 9000 – Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng, ISO 9001 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu và ISO 9004 – Hệ thống quản lý chất lượng – Huớng dẫn cải tiến). ISO 9001 đưa ra các yêu cầu chung đối với một hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi tổ chức với quy mô, loại hình khác nhau. ISO 9001 được xây dựng theo phương pháp tiếp cận theo quá trình, dựa trên mô hình PDCA (Plan – Hoạch định, Do – Thực hiện, Check – Kiểm tra và Act – Cải tiến) và 8 nguyên tắc quản lý chất lượng, được coi là 8 nguyên tắc vàng. Nó là sự kết hợp giữa khoa học quản lý, các lý thuyết hiện đại về kinh tế kết hợp với thực tiễn quản lý kinh tế, quản lý chất lượng trên thế giới.

Ngoài ra, ISO cũng ban hành một số tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn, tài liệu kỹ thuật trong các lĩnh vực đặc thù như công nghiệp sản xuất ô tô, xăng dầu... Các tài liệu này chính là tiêu chuẩn ISO 9001 diễn giải trong các ngành, lĩnh vực đặt thù. Có thể tham khảo các tài liệu như ISO/TS 16949 trong ngành ô tô, ISO/TS 29000 trong ngành xăng dầu...

Các tổ chức muốn nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng thì bên cạnh ISO 9001 có thể tham khảo tiêu chuẩn ISO 9004.