THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2020

Tuyển dụng: 1/ Chuyên viên kiểm nghiệm 2/ Chuyên gia đánh giá 3/ Giám sát phòng đấu thầu