Kiểm tra nhà nước thực phảm nhập khẩu

NHO là đơn vị được chỉ định là cơ quan kiểm tra nhà nước an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương .

Tải về | 3-2020-chi-dinh-kiem-tra-nha-nuoc-cua-bo-cong-thuong.pdf | 73 lượt tải |  Loại file : .pdf | Ngày upload: 18-06-2021