NHONHO và hoạt động tuyên truyền Chương trình OCOP

Không chỉ mạnh về các hoạt động đào tạo, tư vấn thực hiện Chương trình OCOP, NHONHO còn có kinh nghiệm thực hiện các hoạt động tuyên truyền – xúc tiến thương mại

NHONHO xây dựng phóng sự tuyên truyền và phối hợp Đài PTTH Bình Thuận phát sóng vào tháng 1/2021 với các nội dung tuyên truyền về chương trình OCOP của tỉnh Bình Thuận thông qua các hoạt động: phỏng vấn cán bộ lãnh đạo thực hiện chương trình, thực hiện ghi hình các sản phẩm thế mạnh của địa phương, sản phẩm OCOP; chủ thể và sản phẩm tham gia chương tình, hồ sơ tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm; quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, cấp tỉnh.